W3.CSS Template W3.CSS
   
  W3.CSS
Bear closeup
นั่งบอลลูนลอยฟ้า ไถตง
ประสบการณ์ที่ประทับใจมิรู้ลืม
1,244 1,150
ไถตงเมืองชายฝั่งตะวันออก 
 Houshan หมายถึงหลังภูเขา
6,966 4,320
ชมสวนชาและหมู่บ้านชนบท
เอกลักษณ์ต้นแบบฉบับโบราณ
6,966 4,400
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง
ดั้งเดิมหลากหลายชนเผ่าไถตง
6,966 4,400
4G ซิมการ์ด ไต้หวัน 
ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก!
330 230